محمدطاهر اسپیدکار متولد سال 1310 است. او که در جبهه به عنوان سنگرساز فعالیت می کرد، می گوید جیره غذایی که به دست

دکمه بازگشت به بالا