مرا شهری است بی سامان و برباد سواد اندوده چون مینوی شدار

دکمه بازگشت به بالا