مصطفى كردى بلد بود، ولى حرف نمى زد. این خیلى به درد ما مى خورد. اول اینكه مى توانستیم

دکمه بازگشت به بالا