موج خمپاره او را گرفته بود. بعد از يك ساعت به هوش آمد، از من پرسيد: «راه مدرسه از كدام طرف است اخوي؟» برخاستم

دکمه بازگشت به بالا